Общи условия за сервизиране на автомобил

17. / 24. / 31. Oktober
7. November

на Хоби Кар ЕООД, ЕИК 117066924, наричано сервиз за извършване на ремонтни работи по МПС, техни части и агрегати, както и за изготвяне на оферти за ремонт

obshti usloviq

1.    Ремонтни дейности

С подписването на настоящата сервизна поръчка за ремонт клиентът възлага на сервиза извършването на ремонт в обхват, на цена и в срок, договорен в поръчката.

2.    Стари части

2.1  Сменени стари части, с изключение на разменяеми (фабричният каталожен номер на часта завършва с буква Х) части се съхраняват, в сервиза до края на уговорения срок за изпълнение на поръчката и тяхното издаване може да бъде изискано до този момент, в противен случай сервизът е упълномощен да се освободи от старите части.

3.    Разменяеми части

3.1  За определени нови автомобилни части производителят на автомобила предлага програма за размяна. В този случай старата част, взета от автомобила на Възложителя с цел подмяна с нова, се връща на производителя, а цената на новата част е по-ниска от редовната цена. Калкулацията на по-ниската цена на разменяемата нова част (фабричният каталожен номер на частта завършва с буква X) предполага, че предоставената от Възложителя стара част няма необичайни повреди и отговаря на изискванията на програмата за размяна на завода производител. Ако някое от предходните условия не е изпълнено, сервизът прилага редовната цена на новата част.

4.    Запазване на собствеността

4.1  Всички доставени и монтирани стоки (агрегати, резервни части, аксесоари, консумативи и др.) остават собственост на сервиза до пълното им плащане от Възложителя.

5.    Пробни пътувания

5.1  С подписването на поръчката за ремонт Възложителят упълномощава сервиза да извършва пробни пътувания със съответното МПС за целите на ремонта.

6.    Плащания

6.1  Плащанията за извършените ремонти и продадени стоки са в брой или чрез ПОС терминал (с карта) при предаването на автомобила, освен ако не е договорено друго.

7.    Доставка

7.1  В поръчката трябва да бъде записан съгласуван срок на изпълнение. Този срок обвързва и двете страни след подписването на поръчката.

7.2  При приемането на автомобила за ремонт Възложителят получава копие от поръчката, което е длъжен да представи при вземане на автомобила след извършване на ремонта.

7.3  Сервизът не носи отговорност за неспазване на срока, когато закъснението е причинено от непредвидени технически усложнения или забавяне на доставката на резервни части.

8.    Паркиране на автомобили на неохраняеми места

8.1  Сервизът не носи отговорност за щети по автомобила, включително за неговото погиване, изчезване или отнемане, с изключение на случаите, в които служители  на сервиза виновно са причинили конкретната щета. Възложителят е уведомен и дава своето съгласие за това, че обектът на ремонт може да бъде оставен от сервиза на неохраняемо място след срока на изпълнение, записан на поръчката.

9.    Право на задържане на ремонтирания обект

9.1  Сервизът има правото на задържане върху ремонтирания обект за всички свои искания от конкретната поръчка, особено за направени разходи или причинени от него щети, както и за съответни доставки на материали.

9.2  Това важи също и за вземания от предишни ремонтни поръчки, доколкото касаят същия Възложител и същия ремонтиран обект.

10.    Гаранция

10.1  Сервизът дава гаранция за проведените ремонтни дейности и за монтираните резервни части в законовия срок.

10.2  С ограничена гаранция от 10 000 (десет хиляди) км. или 6 (шест) месеца (което настъпи първо) са покрити дефекти по типични бързоизносващи се части и детайли, ако тези дефекти не са причинени от неправилна употреба. В случаите, в които причината за такива дефекти е неясна, те също се покриват от ограничената гаранция.

Не се покриват от гаранция промени, представляващи нормално износване в резултат на употреба на съответната част.

10.3  Гаранцията представлява безплатно отстраняване на доказани дефекти в подходящ срок и по разумен начин. Ако отстраняването не е възможно или е свързано с прекомерно големи разходи, трябва да се предложи съответно подходящо обещетение.

10.4  В случай, че Възложителят предяви обоснована гарнционна претенция към Изпълнителя за некачествено извършен предишен ремонт, Възложителят трябва да достави автомобила в сервиза, извършил ремонта за своя сметка и на собствен риск.

10.5  Общите законни права на разваляне на договора остават незасегнати.

10.6  Гаранциите дадени от производителя, не се ограничават от предходните условия.

11.    Обезщетение

11.1  Сервизът отговаря за всички виновно причинени щети във връзка с изпълнението на възложения ремонт. Тази отговорност обхваща само непосредствените щети, причинени на Възложителя от служители на сервиза.

11.2  Отговорността по Закона за защита на потребителите остава незасегната.

11.3  Сервизът не носи отговорност за намиращите се в автомобила предмети, които не са част от него, освен ако са приети изрично с приемо-предавателен протокол за съхранение.

12.    Място на изпълнение

Мястото на изпълнение е базата на сервиза на адрес:
Хоби Кар ЕООД
бул. Христо Ботев 1
7015 Русе